Programació socials


Legislació

Llei 1/95, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de formació de persones adultes

DECRET 207/2003, de 10 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els requisits mínims dels centres docents de formació de persones adultes que impartisquen ensenyances bàsiques.

DECRET 256/2004, de 12 de novembre, per el que modifica el Decret 207/2003 del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els requisits mínims dels centres docents de formació de persones adultes que impartisquen ensenyances bàsiques

Enllaç amb web Conselleria d'Educació

 

AMBIT SOCIALS

ÀREA DE SOCIALS

OBJECTIUS

La formulació dels objectius és molt amplia i general, hem adaptat els mateixos als diferents cicles encara que atenent a una adequada progressió en el seu desenvolupament en cada nivell.

• Conéixer el medi geogràfic i natural immediat a fi de conservar-lo i utilitzar-lo responsablement, en tant que determinant de la qualitat de vida i adquirir una actitud crítica davant de l’impact que sobre eixe entorn tenen determinades accions humanes derivades d’un ús no degudament planificat de la tecnologia.

• Conéixer la varietat de factors geogràfics i històrics i la seua interrelació amb la societat actual

• Conéixer la dimensió europea i mundial d’una nova ciutadania basada en la igualtat, la solidaritat, la llibertat, el respecte als altres i la participació democràtica.

• Conéixer, apreciar i respectar el patrimoni natural, cultural i historicoartístic, contribuint activament a la seua conservació i millora, respectant la diversitat lingüística, ètnica i cultural.

• Comprendre les relacions existents entre el desenrotllament personal i el contex socio-cultural i ecològic, a fi de formar-se criteris per a avaluar les normes que regulen la convivència i actuar en conseqüència.

• Desenrotllar destreses i habilitats bàsiques per a les relacions interpersonals i socials.

• Fomentar la participació de manera deliberada i crítica en l’espai de diferents institucions, fent ús dels drets de ciutadà.

• Utilitzar els coneixements i les experiències sobre les organitzacions socials per a millorar les condicions de vida de la comunitat.

• Adquirir tècniques, recursos i procediments expressius que permeten interpretar i produir amb propietat, autonomia i creativitat missatges que utilitzen els diferents codis actuals.

CONTINGUTS

Al igual que els objectius, els continguts es tractaran deforma progressiva, si bé, en el primer nivell es faran de manera oral i de reconeixement visual (en làmines, diapositives, fotos, etc.).
En el segon i tercer nivell s’introduiran realització de tasques en grup.

PRIMER CICLE

Primer Nivell:

Elaboració de mapes (físics, polítics).
Lectures històriques.

Segon Nivell:


El Planeta Terra. Sistema Solar.
Continents i Oceans.
Geografia d’Espanya: Física i política.


Tercer Nivell:

El Planeta Terra: Sistema Solar. Moviments de la Terra. Continets.
Mapes i plànols.
Accidents geogràfics fonamentals.
La Comunitat Valenciana (Politico-Social).
Prehistòria Valenciana-
La cultura Ibèrica a la Comunitat Valenciana.
La València romana.
La València islàmica.


SEGON CICLE

Primer Nivell:

La Geografia i els seus mètodes
El Planeta Terra:
Coordenades
Moviment de rotació i traslació
Husos horaris
Parts de la Terra

Localització.
El món polític

El món físic
Climes del món
Població

Prehistòria
Edat Antiga


Temporalització

1r Trimestre

La Geografia y sus métodos
El Planeta Tierra:
Coordenadas
Movimiento de rotación y traslación
Husos horarios
Partes de la tierra

Localización. El mundo político

2n Trimestre

Localización. El mundo físico
Climas del mundo
La Población

3r trimestre
Edad Prehistoria
Edad Antigua


Segon Nivell:l

Geografia d’Espanya

Espanya entre 1808 i 1931 (Segle XIX)

Espanya segle XX

Organització política i territorial d’Espanya

Espanya al món


? A cada tema o grup de temes es farà una introducció a l’art coetani.


STPH 2.1.

Temporalització

1r Trimestre

Geografía d’espanya2n Trimestre

El segle XX

3r trimestre
Ordenació territorial d’Espanya
Espanya i la Unió Europea

METODOLOGIA
Tant l’estudi de l’alumnat com el coneixement psicoevolutiu de la persona obliguen al docent a adoptar un tipus d’estratègies determinades que faciliten la seua tasca a l’aula.L’adult és una suma d’interessos, capacitats i possibilitats que necessita una metodologia diversificada per a poder atrendre-la amb unes mínimes garanties d’éxit. Degut a la diversitat de l’alumnat que hi ha a la FPA, l’educació de persones adultes (des de l’alumnat jove, a persones molt madures) hem de comprendre aquesta àrea com una matèria viva, que li pot servir d’ajuda a la seua vida actual i que puga conéixer millor el seu món.
Els requisits específics més rellevants són:
L’aprenentatge estaria condicionat pels coneixements previs de l’alumne.
• L’aprenentatge ha de ser significatiu.
• L’aprenentatge ha de ser funcional.
El procés d’aprenentatge es basarà en l’aprenentatge autònom (apredre a aprendre).

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Partint del caràcter continuat i formatiu que s’atribueix a l’avaluació d’alumnes i la formulació de les capacitats a avaluar, el procediment específic d’avaluació del alumnes es desenvoluparà segons les següents consideracions:
Valoració dels treballs efectuats pels alumnes (a l’aula, a casa, en eixides...), tenint en compte qüestions de contingut, manera de presentar-ho, etc.).
Qualificació d’examens efectuats.
Observació per part del professor de l’actitut de l’alumne : interés per la matèria, actitut de participació, respecte al professor, als companys, al material.
Possessió per part de l’alumne d’un nivell mínim d’expressió oral i escrita.

MÓN DEL TREBALL

OBJECTIUS

PRIMER CICLE

• Elaboració d’estratègies d’identificació i resolució de problemes de forma individual.

• Adquisició d’estratègies intel.lectuals i culturals que permeten enfrontar-se en llibertat i racionalitat al consum i utilització de recursos naturals i servicis socio culturals.

• Realització de tasques en grup i participació en discussions i debats amb una actitud crítica i tolerant.

• Desenrotllament de destreses i habilitats bàsiques per a les relacions interpersonals i socials: comunicació, cooperació, exercici dels drets, etc.

• Anàlisi de les relacions existents entre el desenrotllament personal i el contex socio cultural i ecològic.

• Foment de la participació de manera deliberada i crítica en l’espai de diferents institucions, fent ús dels drets de ciutadà.

• Coneixement del mecanismes i valors que regixen el funcionament de les societats, en especial els referits als drets i deures dels ciutadans.

• Coneixement de la dimensió europea i mundial d’una nova ciutadania basada en la igualtat, solidaritat, llibertat, respecte als altres i participació democràtica.

• Coneixement, apreciació i respete al patrimoni natural, cultural i historicoartístic, entenent la diversitat cultural i lingüística com un dret dels pobles i de les persones a la seua identitat.

SEGON CICLE

• Elaboració d’estratègies d’identificació i resolució de problemes de forma individual i col.lectiva , referits a fets socials.

• Adquisició d’estratègies intel.lectuals i culturals que permeten enfrontar-se en llibertat i racionalitat al consum i utilització de recursos naturals i servicis socio culturals.

• Realització de tasques en grup i participació en discussions i debats amb una actitud crítica i tolerant.

• Desenrotllament de destreses i habilitats bàsiques per a les relacions interpersonals i socials: comunicació, cooperació, exercici dels drets, etc.

• Anàlisi de les relacions existents entre el desenrotllament personal i el contex socio cultural i ecològic.

• Foment de la participació de manera deliberada i crítica en l’espai de diferents institucions, fent ús dels drets de ciutadà.

• Coneixement del mecanismes i valors que regixen el funcionament de les societats, en especial els referits als drets i deures dels ciutadans.

• Identificació i anàlisi a diferents escales, de les interaccions que les societats humanes establixen amb els seus territoris en la utilització de l’espai i l’aprofitamentdels recursos naturals.

• Desenrotllament d’una actitud crítica i de gaudi front a les creacions culturals i artístiques a fi d’elaborar criteris personals.

• Recerca, obtenció i utilització d’informació referida a les ciències socials de forma autònoma i crítica.

• Coneixement de la varietat de factors geogràfics i històrics i la seua interrelació amb els fets socials, econòmics i polítics de la societat actual.

• Coneixement de la dimensió europea i mundial d’una nova ciutadania basada en la igualtat, solidaritat, llibertat, respecte als altres i participació democràtica.

• Coneixement, apreciació i respete al patrimoni natural, cultural i historicoartístic, entenent la diversitat cultural i lingüística com un dret dels pobles i de les persones a la seua identitat.

CONTINGUTS

PRIMER CICLE

Primer Nivell:

La vida en societat.
Drets de ciutadania
La Constitució.
Educació per al consum.
La Seguretat Social.
La Jubilació.

Segon Nivell:

Orientació a la vida activa.
Activitat econòmica (sectors).
Dret i món laboral.
Estat, economia i mercat laboral.

Tercer Nivell:

La Constitució.
L’ocupació.
Treball assalariat.
Contractes de treball.
Seguretat i salut laboral a l’empresa.

SEGON CICLE

Primer Nivell.


La recerca de treball
La carta de presentació i el curriculum vitae

les proves de selecció
Les entrevistes de selecció

El contracte de treball
L’autoocupació

Temporalització

Món del treball 2.1.


1r Trimestre


1. La búsqueda de empleo
2. la carta de presentación y el curriculum vitae


2n Trimestre

3. las pruebas de selección
4. Las entrevistas de selección

3r Trimestre

5. El contrato de trabajo
6. El autoempleo

Segon Nivell

Tipus d’empreses
Creació d’una empresa
Treball per compte aliè

Tipus de contractes
Salari i jornada
Canvis als contractes

Seguretat Social i salut laboral
Seguretat Social
Tècniques de recerca de treball

Temporalització

Món del treball 2.1.


1r Trimestre


Tipus d’empreses
Creació d’una empresa
Treball per compte aliè

2n Trimestre

Tipus de contractes
Salari i jornada
Canvis als contractes


3r Trimestre

Seguretat Social i salut laboral
Seguretat Social
Tècniques de recerca de treball

METODOLOGIA

Tant l’estudi de l’alumnat com el coneixement psicoevolutiu de la persona obliguen al docent a adoptar un tipus d’estratègies determinades que faciliten la seua tasca a l’aula.
L’adult és una suma d’interessos, capacitats i possibilitats que necessita una metodologia diversificada per poder atendre-la amb unes mínimes garanties d’èxit. Degut a la diversitat de l’alumnat que hi ha a la FPA, l’educació de persones adultes (des de l’alumnat jove, a persones molt madures) hem de comprendre aquesta àrea com una matèria viva, que li pot servir d’ajuda a la seua vida actual i que puga conèixer millor el seu món.
Els requisits específics més rellevants són:
• L’aprenentatge estaria condicionat pels coneixements previs de l’alumne.
• L’aprenentatge ha de ser significatiu.
• L’aprenentatge ha de ser funcional.
El procés d’aprenentatge es basarà en l’aprenentatge autònom (aprendre a aprendre).

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Partint del caràcter continuat i formatiu que s’atribueix a l’avaluació d’alumnes i la formulació de les capacitats a avaluar, el procediment específic d’avaluació dels alumnes es desenvoluparà, segons les següents consideracions:
• Valoració dels treballs efectuats pels alumnes (a l’aula, a casa, en eixides...), tenint en compte qüestions de contingut, manera de presentar-ho, etc.).
• Qualificació d’exàmens efectuats.
• Observació per part del professor de l’actitud de l’alumne: interés per la matèria, actitud de participació, respecte al professor, als companys, al material.
• Possessió per part de l’alumne d’un nivell mínim d’expressió oral i escrita.