Dep. Ciències socials CPFPA "Josep Pasqual i Tirado" Castelló

 

Prova d' Accés a Cicles Formatius de Grau Superior

     

Temes i enllaços

 

Enlaces a páginas web con temas y actividades relacionadas con el temario.

El asterisco que aparece junto al enlace señala su mayor importancia respecto a los otros enlaces.

Todos estos materiales son solo para uso personal del alumnado.

Base de datos de libros publicados en España

**Web 1 Historia del Mundo Contemporáneo. Temario desarrollado.

 

 

Páginas web que pueden ser muy interesantes para preparar las materias:

Web Geografía de España. IES Gran Capitán. Temas y actividades.

Web . Geografía. IES Núñez de Arce.

Web . Escuelas San José. Valencia

Web . IES Nestor Almendros.

Web . Enlace a Profesor de Historia, Geografía y Arte.

Web . Didactica Geographica.

 

Apuntes y presentaciones complementarias

*La circulación atmosférica. Sencilla explicación de este mecanismo.

La revolución Francesa (2012)

La Restauración y las revoluciones liberales (2012)

Revolución industrial

Relieve de la Península

Clima de España

Movimiento obrero

Movimiento obrero 2.

Cambios sociales siglo XIX

Movimiento obrero. Clases de historia

Hidrografía de España

Hidrografía de España 2

Geografía. Visión conjunto.

Vegetación de España

Vegetación 2

Influencia del medio ambiente en la actividad humana

Segunda Revolución industrial e Imperialismo.

Primera guerra mundial

Sector primario- Agricultura, pesca.

Esquema de paisajes agrarios de España

Industria. Apuntes del tema. 1

Industria. apuntes del tema. 2

Presentación esquema del tema del sector secundario

Revolución Rusa. Esquema

Sector Terciario

La crisis de 1929

La crisis de las democracias liberales, fascismo y nazismo.

Población española

Segunda Guerra Mundial. Parte 1

Segunda Guerra Mundial. Parte 2

Espacio urbano a. Parte 1.a

Espacio urbano a. Parte 1.b

Espacio urbano a. Parte 2.

Espacio urbano b.

Sistema de ciudades- España- Europa

La guerra fría y política de bloques

Organización territorial de España y desequilibrios regionales

La descolonización y Tercer Mundo. 1

La descolonización y Tercer Mundo. 2

Presentación resumen texto Descolonización y Tercer Mundo

El mundo dividido en bloques y disolución de la URSS 1945-1991

Geopolítica del mundo actual

Unión Europea

Unión Europea 2

 

Enlace con pruebas de acceso

Resúmenes

Segunda Guerra Mundial. La ONU. Guerra Fría.

Descolonización, Tercer Mundo, Israel.

Unión europea

 

 

Temas complementarios

Revolución Industrial

Revolución Francesa

Restauración

Liberalismo económico

Independencia de Estados Unidos e Iberoamérica

Movimiento Obrero

Unificación de Italia y Alemania

Unificación de Alemania e Italia II

Tipos de Estado

 

 

 

 

Temari d' Història del món contemporani

I. Aproximació al coneixement històric. La relació de l’historiador i les fonts.

— Definició d’un problema referent a un procés històric i formulació d’hipòtesis de treball.
— Anàlisi d’elements i factors històrics. Elaboració de síntesi integrant informació de distint
tipus.
— Utilització crítica de fonts i material historiogràfic divers. Contrast d’interpretacions historiogràfiques.

II. Les bases del món contemporani. Claus del segle XIX.

L’Antic Règim:
Economia agrària, societat estamental i monarquia absoluta.
La Il·lustració. Pensament polític i econòmic.
— La Revolució Industrial:
Transformacions econòmiques, culturals i socials. Industrialització i desenrotllament
del capitalisme.
La Revolució Industrial i la seua difusió.
— Liberalisme, nacionalisme i romanticisme:
La independència de les colònies americanes.
La Revolució Francesa i l’Imperi napoleònic.
La Restauració i les revolucions liberals.
El nacionalisme. Les unificacions d’Itàlia i d’Alemanya.
— Canvis i moviments socials:
La formació de la classe obrera.
Problemes socials de la industrialització i la societat de classes.
Sindicalisme, socialisme i anarquisme.

III. L’imperialisme i l’expansió colonial

Les grans potències europees:
L’Anglaterra victoriana.
La França de la III República i l’Alemanya bismarckiana.
L’Imperi austrohongarés i l’Imperi Rus.
— La dominació europea del món:
Factors de l’expansió colonial. La segona revolució industrial i el gran capitalisme.
El repartiment del món. Colònies i metròpolis.
— La Primera Guerra Mundial i l’organització de la pau:
Orígens de la Primera Guerra Mundial.
La Primera Guerra Mundial. Els tractats de pau i la Societat de Nacions

IV. El període d’entreguerres

La Revolució Russa:
La Revolució de 1917 i les seues repercussions.
La creació, desenrotllament i consolidació de l’URSS.
— La Crisi de l’estat liberal i l’ascens dels totalitarismes:
Crisi de l’estat liberal. Depressió econòmica.
Dictadures i democràcies en els anys trenta.
Auge i ascens dels moviments feixistes. Polítiques expansionistes i conflictes internacionals.
— La Segona Guerra Mundial:
Desenrotllament de la Guerra Mundial.
El nou orde mundial. L’ONU.

V. El món dividit.

La guerra freda i la política de blocs:
La formació dels blocs i la bipolarització.
Els focus del conflicte internacional.
Coexistència i confrontació. L’etapa final de la guerra freda.
— La descolonització:
Processos de descolonització a Àsia i Àfrica i subdesenrotllament. El creixement
demogràfic.
Els desequilibris econòmics. La situació iberoamericana.

VI. Problemes, perspectiva i transformació cultural en el món contemporani.

Situació actual:
La desintegració de l’URSS. Els països d’economia planificada.
Els EUA i el nou orde mundial.
El Japó i les noves potències industrials del Sud-est asiàtic.
La construcció d’Europa. La Unió Europea.
Iberoamèrica.
— Entre dos mil·lennis:
L’explosió demogràfica. Els problemes del creixement.
Impacte científic i tecnològic.
Democràcia i drets humans.

 

Temari de Geografia d'Espanya

1. Continguts comuns al coneixement geogràfic

-Definició d’un problema referit a un procés geogràfic i formulació d’hipòtesis de treball.

-Anàlisi de les distintes variables ecogeogràfiques que intervenen en els sistemes d’organització territorial per a arribar a una síntesi explicativa.

-Utilització crítica de dades i elaboració d’informacions utilitzant diversos codis comunicatius: verbal, cartogràfic, gràfic i estadístic.

-Correcció en el llenguatge i utilització adequada de la terminologia específica.

-Responsabilitat en l’anàlisi i valoració de les repercussions socioeconòmiques i ambientals de l’explotació dels recursos. Producció i consum racional.


2. Espanya a Europa i en el món
-El espai geogràfic: noció i característiques de l’espai geogràfic; elements i instruments d’informació i representació geogràfica; nocions d’anàlisi de localitzacions i distribucions espacials.

-Globalització i diversitat en el món actual: processos de mundialització i desigualtats territorials; classificacions de les àrees geoeconòmiques.

-Espanya a Europa. Estructura territorial. Contrastos físics i socioeconòmics.
Polítiques regionals i de cohesió territorial. La posició d’Espanya en la Unió Europea.

-Trets geogràfics essencials d’Espanya: situació geogràfica; contrastos i diversitat interns; posició relativa en el món i en les àrees socioeconòmiques i geopolítiques.

-L’ordenació territorial actual de l’Estat en comunitats autònomes com a resultat de processos i projectes històrics contemporanis. L’espai geogràfic de la Comunitat Valenciana.


3. Naturalesa i medi ambient a Espanya

-Els elements que estructuren el medi físic: les unitats del relleu, els contrastos climàtics, les aigües, les formacions vegetals i els sòls.

-El problema de l’aigua a la Comunitat Valenciana.

-La varietat dels grans conjunts naturals espanyols: identificació dels seus elements geomorfològics, estructurals, climàtics i biogeogràfics.

-Naturalesa i recursos a Espanya: matèries primeres, fonts i recursos energètics.
Naturalesa i medi ambient: la interacció entre el medi físic i la societat, els problemes mediambientals i les polítiques espanyoles i comunitàries de protecció dels espais naturals, conservació i millora.

4. Territori i activitats econòmiques a Espanya

-Acció dels factors socioeconòmics al territori espanyol: evolució històrica, panorama actual i perspectives.

-La pluralitat dels espais rurals: transformació i diversificació de les activitats rurals i la seua plasmació en tipologies espacials diverses; les dinàmiques recents del món rural. La situació espanyola en el context de la Unió Europea.

-Els recursos marins, l’activitat pesquera i la seua reconversió i l’aqüicultura.

-Els espais industrials. Fonts d’energia i aprofitament energètic. La política territorial de modernització de la indústria i les seues conseqüències. El sector secundari espanyol en el marc europeu.

-Les activitats del sector terciari. El comerç i la xarxa de transports: la vertebració territorial. Els espais d’oci. El turisme.

-El sector primari, la indústria, i el sector terciari a la Comunitat Valenciana. Les repercussions socioeconòmiques i ambientals de l’explotació dels recursos. Producció i consum racional.


5. Població, sistema urbà i contrastos regionals a Espanya

-La població espanyola. L’estructura biodemogràfica i laboral.

-Evolució demogràfica i desigualtats espacials. La importància de la immigració. La població de la Comunitat Valenciana.

-Processos d’urbanització. Morfologia i estructura de les ciutats.

-Morfologia i estructura de les ciutats de la Comunitat Valenciana.

-Els sistemes de ciutats i les xarxes de transport. Les activitats i funcions urbanes. L’impacte ambiental.

-Les disparitats regionals i l’ordenació territorial. Les polítiques estatals per a superar els desequilibris regionals.


Ilustración

 

 

Introducción Rev. Francesa

 


Antiguo Régimen


Napoleón

 

  

Enllaços externs

Generalitat Valenciana.

Conselleria d'Educació.

Cicles Formatius Oferta Conselleria Educació

Orientacions prova d'accés a Cicles de grau mitjà Conselleria Educació

Orientacions prova d'accés a Cicles de grau superior Conselleria Educació

Fons Social europeu

Web CPFPA "Josep Pasqual i Tirado"

Sistema Educativo. Ministerio educación

Becas. MEC

Becas. Conselleria

Legislación educativa

Buscador de centros.

Títulos oficiales. MEC

Generalitat de Catalunya. Educació

 

 

Enlace con pruebas de acceso

 

Altres

Visita a València